پروژه‌های دانشجویی نوین پدیا

اعضای مجموعه نوین‌پدیا با توجه به اینکه خود از دانشجویان  نظام آموزشی کشور هستند با دغدغه و مسائل مربوط به شما دانشجویان عزیز کاملا آگاه هستند.از این رو مجموعه نوین‌پدیا با راه اندازی بخشی به عنوان (پروژه‌های دانشجویی نوین پدیا) شما عزیزان را از دغدغه انجام پروژه‌های دانشجویی خارج می کند.هدف ما انجام پروژه‌های نرم افزاری و تخصصی شما عزیزان می‌باشد که با ارائه سورس کدها و داکیومنت‌های مربوطه شما را در انجام  یک ارائه قدرمتند یاری کند.